CRONOGRAMA DO XVIII CONGRESO PARTIDO POPULAR DE OURENSE.-

Ourense, domingo 26 de setembro de 2021

Convocatoria da Xunta Directiva do Partido Popular de Ourense

• Xoves 15 de xullo.- Enviouse a convocatoria da Xunta Directiva do Partido Popular de Ourense.

Convocatoria do XVIII Congreso

• Luns 19 de xullo.- Convocatoria do XVIII Congreso do Partido Popular de Ourense pola Xunta Directiva Provincial.

Prazo de inscrición dos/as afiliados/as (soamente os/as afilados/as inscritos/as poden votar nas Asembleas)

• Desde o luns 19 de xullo ata o martes 3 de agosto.- Último día para que os/as afiliados/as se inscriban para participar no Congreso e se poñan ao corrente do pagamento das cotas de afiliación.

ACORDO DA C.O.C.: Todas aquelas persoas que fixeran a súa inscrición para participar no 17 Congreso do Partido Popular de Galicia (e teñan as súas cotas ao corrente de pagamento), quedan automáticamente inscritas como participantes no 18 Congreso do Partido Popular de Ourense salvo manifestación en contrario.

Prazos para elección de compromisarios/as

• Venres 27 de agosto.- Data na que a Comisión Organizadora do Congreso (C.O.C.) publique a convocatoria de celebración das asembleas.

• Desde o sábado 28 de agosto ata o xoves 9 de setembro.- Prazo de presentación de solicitudes dos/as afiliados/as para ser candidato/a a compromisario/a.

• Mércores 15 de setembro.- Celebración das asembleas para a elección de compromisarios/as. Haberá dúas urnas: 1ª urna votarase a un/unha candidato/a á Presidencia do Partido Popular de Ourense e na 2ª votaranse aos/ás candidatos/as a compromisarios/as.

Prazos para a presentación de candidaturas á Presidencia do Partido Popular de Ourense

• Desde o luns 26 de xullo ata o martes 3 de agosto.- Remata o prazo para a presentación de precandidaturas á Presidencia Provincial do Partido Popular de Ourense ante a C.O.C. (co aval de 75 sinaturas de afiliados/as ao corrente de pagamento das súas cotas).

• Mércores 4 de agosto.- Proclamación das precandidaturas presentadas pola C.O.C.

• Desde o mércores 25 de agosto ata o martes 14 de setembro.- Campaña electoral interna.

Celebración do Congreso

• Domingo 26 de setembro.- Celebración do Pleno XVIII Congreso Provincial do Partido Popular de Ourense.

934 COMPROMISARIOS/AS
– Natos (Xunta Directiva e COC): 182.
– Electos 752. (NNXX 12 + PP 740)

 

CRONOGRAMA DEL XVIII CONGRESO PARTIDO POPULAR DE OURENSE.-

Ourense, domingo 26 de septiembre de 2021.

Convocatoria de la Junta Directiva del Partido Popular de Ourense

• Jueves 15 de julio.- Enviada la convocatoria de la Junta Directiva del Partido Popular de Ourense.

Convocatoria del XVIII Congreso

• Lunes 19 de julio.- Convocatoria del XVIII Congreso del Partido Popular de Ourense por la Junta Directiva Provincial.

Plazo de inscripción de los/as afiliados/as (solamente los/las afilados/as inscritos/as podrán votar en las Asambleas)

• Desde el lunes 19 de julio hasta el martes 3 de agosto.- Último día para que los/las afiliados/as se inscriban para participar en el Congreso e se pongan al corriente del pago de sus cuotas de afiliación.

ACUERDO de la C.O.C.: Todas aquellas personas que habían hecho su inscripción para participar en el 17 Congreso del Partido Popular de Galicia (y tengan sus cuotas al corriente de pago), quedan automáticamente inscritas como participantes en el 18 Congreso del Partido Popular de Ourense salvo manifestación en contrario.

Plazos para elección de compromisarios/as

• Viernes 27 de agosto.- Fecha en la que la Comisión Organizadora del Congreso (C.O.C.) publicará la convocatoria de la celebración de las asambleas.

• Desde el sábado 28 de agosto hasta el jueves 9 de septiembre.- Plazo de presentación de solicitudes de los/as afiliados/as para ser candidato/a a compromisario/a.

• Miércoles 15 de septiembre.- Celebración de las asambleas para la elección de compromisarios/as. Habrá dos urnas: 1ª urna para votar a un/a candidato/a a la Presidencia del Partido Popular de Ourense y en la 2ª se votará a los/las candidatos/as a compromisarios/as.

Plazos para la presentación de candidaturas a la Presidencia del Partido Popular de Ourense

• Desde el lunes 26 de julio hasta el martes 3 de agosto.- Finaliza el plazo para la presentación de precandidaturas a la Presidencia Provincial del Partido Popular de Ourense ante la C.O.C. (con el aval de 75 firmas de afiliados/as al corriente de pago de sus cuotas).

• Miércoles 4 de agosto.- Proclamación de las precandidaturas presentadas por la C.O.C.

• Desde el miércoles 25 de agosto hasta el martes 14 de septiembre.- Campaña electoral interna.

Celebración del Congreso

• Domingo 26 de septiembre.- Celebración del Pleno XVIII Congreso Provincial del Partido Popular de Ourense.

934 COMPROMISARIOS/AS
– Natos (Junta Directiva y COC): 182.
– Electos 752. (NNGG 12 + PP 740)

© 2021 - 2022 congreso.ppou.es - Todos los derechos reservados