Acordos da Xunta Directiva

Cronograma do 18º Congreso

Regulamento do 18º Congreso

Comisión Organizadora do 18º Congreso
Información sobre inscrición de afiliados/as como electores/as último día o 3 de agosto
Distribución de compromisarios/as
Modelo de aval para apoio ao/á precandidato/a á presidencia provincial
Relatorios - Comunicados
Circulares do 18º Congreso
All Rights Reserved